Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị

10:41, Thứ Bảy, 18-12-2021

Theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị được thành lập do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn xã; Phó Trưởng ban chỉ đạo: Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông và 17 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND, Chủ
tịch UBND tỉnh.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự , giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh và của quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.