Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành

10:38, Thứ Bảy, 18-12-2021

Ngày 16/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6177/UBND-TH gửi các sở, ban ngành; các cơ quan thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn; các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố thị xã; các chủ đầu tư và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có dự án sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1.Thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công đối với các dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dung vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. Rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 01/01/2022 chưa thực hiện quyết toán (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập quyết toán); xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm theo quy định.

Đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể,...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải thực hiện công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

2.Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã rà soát việc thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý đến ngày 01/01/2022 để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, báo cáo Thủ trưởng các cơ quan có biện pháp xử lý dứt điểm. Công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

4. Sở Nội vụ căn cứ quy định nhà nước về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể hóa trong thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt quyết toán.

5. Các sở, ban ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định hiện hành của nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do lãnh đạo sở, ban ngành làm Trưởng ban để đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình quyết toán.

-  Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.