Công bố 13 TTHC ban hành mới, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN& PTNT tỉnh Quảng Trị

10:59, Thứ Hai, 13-5-2024

Ngày 9/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, 13 TTHC được ban hành mới, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị gồm:

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới (2 TTHC):

Lĩnh vực Trồng trọt:

1.Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời hạn giải quyết: 24 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

2.Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ( 10 TTHC)

Lĩnh vực Thủy sản

1.Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản (trừ cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ, cơ sở sản xuất, ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giống thủy sản không phải là giống thủy sản bố mẹ).

Thời hạn giải quyết: Trường hợp cấp mới 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp cấp lại 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).

Thời hạn giải quyết: Trường hợp cấp mới 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp cấp lại 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

4.Công bố mở cảnh cá loại 2

Thời hạn giải quyết: 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

5.Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

6.Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

7.Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)

Thời hạn giải quyết; 45 ngày đối với trường hợp cấp mới; 15 ngày đối với trường hợp cấp lại/gia hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

8.Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thời hạn giải quyết; 6 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 3 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

9.Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Lĩnh vực Thú y:

10.Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Thời hạn 1 đến 5 ngày làm việc (tùy theo từng trường hợp cụ thể) kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký kiểm dịch hợp lệ.

Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (1 TTHC)

Công bố mở cảnh cá loại 3

Lĩnh vực Thuỷ sản

Thời hạn giải quyết: 6 ngày làm việc

Xem chi tiết

Các tin khác