Tổng kết thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

21:5, Thứ Năm, 3-6-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 3/6/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang.

Thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trên cơ sở đó, các ngành và các địa phương đã tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các Hợp tác xã và người dân đổi mới phương thức sản xuất, hình thành và phát triển nhiều mô hình nông, lâm nghiệp và thủy sản có hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, đáng chú ý đó là đã phát triển một số cây trồng, con nuôi, tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh; chương trình xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra, đội ngũ khuyến nông và thú y cơ sở có thêm điều kiện để hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, phục vụ tốt cho sản xuất, nhiều mô hình giảm nghèo được nhân rộng.

Từ ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thống nhất các chính sách mà UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung, điều chỉnh theo hướng có chọn lọc, phù hợp áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025: Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết về Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. Đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển 5 cây trồng, 3 con nuôi tạo sản phẩm chủ lực tăng lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030.

Đề xuất ban hành nghị quyết mới thay thế các nghị quyết: Nghị quyết về Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Nghị quyết về Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị thời gian tới, UBND tỉnh nghiên cứu ưu tiên hỗ trợ phát triển cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn, định hướng phát triển đàn lợn theo hướng tăng về hình thức chăn nuôi trang trại, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất…

Qua quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã góp phần quan trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, huy động lồng ghép nhiều nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, nhất là thủy lợi nội đồng. Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác liên kết sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đào tạo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống khuyến nông viên, thú y cơ sở... Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn, từng bước hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới...

Tiến Nhất

Các tin khác