Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống dịch COVID-19

21:50, Thứ Sáu, 30-7-2021

(Web Qung Tr) Ngày 30/7/2021, Thng Phm Minh Chính đã ch trì hi ngh Chính ph trc tuyến vi các đa phương v tình hình phòng, chng  dch COVID-19 và phương án t chc, trin khai thc hin các ni dung, nhim v đưc Quc hi khóa XV quyết ngh ti K hp th nht liên quan đến công tác phòng, chng dch.

Tham d ti đim cu tnh Qung Tr có Ch tch UBND tnh Võ Văn Hưng, Phó Ch tch UBND tnh Hoàng Nam cùng đi din lãnh đo các s, ban ngành, đơn v, đa phương liên quan.

Phát biu khai mc ti hi ngh, Thng Phm Minh Chính nhn mnh, dưới s lãnh đo, ch đo sát sao ca Ban Chp hành Trung ương Đng, B Chính tr, Ban Bí thư và các đng chí lãnh đo Đng, Nhà nước, s vào cuc ca c h thng chính tr, s hưởng ng, đng tình ca đng bào, chiến sĩ và cng đng doanh nghip, công tác phòng chng dch COVID-19 ln th 4 đã đt được nhng kết qu tích cc, dch bnh mt s đa phương đã được đy lùi. Chính ph đã tích cc, quyết lit trin khai phòng chng dch vi mc tiêu cao nht là bo v sc khe nhân dân, bên cnh đó, n lc duy trì sn xut kinh doanh ti mt s nơi an toàn, đ điu kin.

Tuy nhiên, dch bnh đang din biến phc tp trên thế gii, nht là biến chng Delta bùng phát mnh, lây lan nhanh, vì vy, chúng ta phi xác đnh đây là căn bnh thế k tm thi chưa có thuc cha, cuc chiến đu này còn trường k, k c có vaccine cũng không được lơch quan.

Th tướng yêu cu Thành ph H Chí Minh và các tnh có dch bnh COVID-19 đang bùng phát mnh phi nhìn nhn vn đ mt cách thc cht, sát vi tình hình thc tế, trên tinh thn "bám sát thc tin, tôn trng thc tin, xut phát t thc tin, ly thc tin làm thước đo" đ có nhn thc, cách tiếp cn, gii pháp mi trong phòng, chng dch cho phù hp vi tình hình. Thng Phm Minh Chính cũng yêu cu các đi biu tp trung tho lun v tình hình phòng, chng dch COVID-19 và góp ý vào d tho Ngh quyết ca Chính ph v vic thc hin các gii pháp cp bách phòng, chng dch COVID-19 theo Ngh quyết s 30, k hp th nht, Quc hi khóa XV, đ trên cơ s đó Chính ph s sm ban hành ngh quyết. 

Báo cáo ti hi ngh, B trưng B Y tế Nguyn Thành Long cũng cho biết, tính đến ngày 28/7/2021, c nước đã tiêm chng được 5.379.717 liu, trong đó có 4.349.153 người đã được tiêm mũi 1 và 515.282 người tiêm mũi 2. B Y tế, các cơ quan, đa phương đang khn trương trin khai kim đnh vaccine theo quy đnh, phân b và t chc tiêm vaccine cho ngưi dân. Trong đt bùng phát dch bnh COVID ln th 4, đã có 28.963 người khi bnh, hin các bnh vin đang điu tr cho khong 95.770 người bnh.

Đưc biết, ti Qung Tr, nhu cu tiêm vaccine trên đa bàn tnh là khong 992.817 liu cho khong 463.442 người. Hin nay, các đơn v y tế đã tiến hành tiêm xong cho 14.555 người tiêm mũi 1 và 4.884 người tiêm mũi 2. D kiến t tháng 8/2021 đến tháng 4/2022, tu theo s lượng phân b vaccine ca B Y tế, s Y tế s trình UBND tnh duyt phương án thc hin tiêm chng mi đt.

Ti hi ngh trc tuyến, lãnh đo, th trưởng các b, ngành Trung ương và mt s tnh, thành ph đã chia s nhiu cách làm hay, hiu qu trong phòng, chng COVID-19; ch ra nhng khó khăn, hn chế trong công tác phòng, chng COVID-19. Đng thi, đ xut mt s gii pháp trong phòng, chng COVID-19 như cn tp trung lc lượng đ h tr dp dch nhanh nht, sm nht ti Thành ph H Chí Minh và các tnh, thành ph khu vc phía Nam; khn trương đôn đc tiến đ mua sm, giao hàng đi vi các đơn hàng mua vaccine đã ký kết hp đng; h tr th tc, đy nhanh tiến đ sn xut vaccine trong nước; ưu tiên cung cp và trin khai vic tiêm chng vaccine phòng COVID-19 cho Thành ph H Chí Minh và các tnh lân cn. Huy đng đi ngũ cán b y tế, tình nguyn viên lên đường h tr các đa phương có tình hình COVID-19 din biến phc tp; tiếp tc phi hp, h tr và hướng dn phân lung, kim soát giao thông đm bo phòng, chng COVID-19; trin khai các bin pháp đm bo an sinh xã hi, h tr người lao đng trong thi gian thc hin giãn cách…

Phát biểu kết luận, Thng Chính ph Phm Minh Chính đã cám ơn s vào cuc ca c h thng chính tr, s hưởng ng, đng tình ca đng bào, chiến sĩ và cng đng doanh nghip, góp phần giúp công tác phòng chng dch COVID-19 ln th 4 đã đt được nhng kết qu tích cc, dch bnh mt s đa phương đã được đy lùi. Tuy nhiên, thi gian qua cũng có mt s nơi, mt s thi đim trin khai còn trì tr, còn biu hin tâm lý lơ là, ch quan, mt bình bĩnh, lo s, b đng, lúng túng… Bên cạnh đó, mt b phn ngưi dân nhn thc v dch bnh chưa đúng nên thc hin chưa nghiêm khiến dch bnh lây lan nhanh.

Thng Chính ph Phm Minh Chính đề nghị các ngành, địa phương chủ động để không thiếu vt tư, trang thiết b y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Không đưc đ xy ra khng hong kinh tế xã hi; không đưc đ xy ra khng hong truyn thông. Các cp u chính quyn phi chp hành nghiêm túc, hiu qu các Ngh quyết ca Quc hi, Chính ph. H tr ti đa cho ngưi dân v lương thc thc phm, nhu cu thiết yếu đi vi nhng ngưi cách ly tp trung, không đưc đ ngưi dân thiếu đói…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác