Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021

19:27, Thứ Sáu, 4-11-2022

(Web Quảng Trị) Chiều 4/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương.

Hội nghị đã biểu dương 33 điển hình người cao tuổi. Đây là những tấm gương sáng trong hoạt động và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương trong tỉnh Quảng Trị.

 Hội Người cao tuổi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy được vai trò “đầu tàu” gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững trật tự, an ninh, chính trị tại địa phương. Hội Người cao tuổi đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an và các đoàn thể tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao cảnh giác cho cán bộ, hội viên các cấp, chủ động nhắc nhở, quản lý con cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội Người cao tuổi xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tích cực tham gia phối hợp thực hiện công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người chấp hành xong hình phạt tù, đặc xá tại cộng đồng dân cư, tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy uy tín, động viên người cao tuổi tích cực tham gia Tổ hòa giải, Tổ an ninh nhân dân, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại địa bàn cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của Hội Người cao tuổi với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Theo đó, Hội Người cao tuổi chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm gắn với các chương trình, cuộc vận động tại địa phương, thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm và ba chương trình công tác của Nghị quyết Đại hội VI của Trung ương Hội Người cao tuổi, tập trung chương trình Người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới, hải đảo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; triển khai và nhân rộng mô hình “Người cao tuổi quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự; các cấp Hội Người cao tuổi chủ động nắm tình hình hội viên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp với lực lượng Công an kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực, tính chủ động sáng tạo và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để tiếp tục phát huy những hiểu quả đạt được trong Chương trình phối hợp hành động, lực lượng Công an và Hội Người cao tuổi cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phối hợp, gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân, cán bộ, hội viên về công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm trên không gian mạng đang diễn biến và tác động phức tạp đến an ninh trật tự cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Tiếp tục khảo sát đánh giá toàn diện, đúng thực trạng các mô hình phòng, chống tội phạm để nhân rộng, đồng thời xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương.

Hội Người cao tuổi tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, tăng cường phát triển hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động, công tác, nhất là các Hội cơ sở. Phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát và phản biện xã hội, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Tăng cường củng cố lực lượng Công an các cấp, lực lượng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh, có trách nhiệm cao để thực sự trở thành lực lượng vừa nòng cốt tham mưu, vừa trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trât tự. Lực lượng Công an cần phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, các phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, của các loại tội phạm để các cấp, các ban, ngành, đoàn thể nắm rõ, chủ động phòng ngừa không để sơ hở và mất cảnh giác; mặt khác phải trực tiếp bám sát cơ sở, làm tốt công tác vận động, giáo dục kết hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để ngăn chặn kịp thời, không để nảy sinh phức tạp mới; đồng thời là trung tâm kết nối, phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi và các lực lượng khác để hướng dẫn xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác