• pageHolder.getStart() - 30
  • pageHolder.getNumberObjects() - 45
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Tạm cấp hơn 11 tỉ đồng hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu phi năm 2021 và 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng vừa ký ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 4/4/2024 về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 và 2022.

Công bố danh mục 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 công bố 05 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1490/UBND-KT gửi các sở: Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-BCĐCTMTQG ngày 27/3/2024 về kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1416/UBND-KGVX ngày 25/3/2024 gửi các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông, Y tế, NN&PTNT; Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao...

Triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công bố 10 TTHC ban hành mới, TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND công bố danh mục 10 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »