Ban Tổ chức Tỉnh ủy

16:39, Thứ Năm, 9-1-2020

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà

- Điện thoại: (0233) 3564466

- Fax: (0233) 3564466

- Email:

 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Phan Văn Phụng Trưởng Ban   0913485575 phanvanphung@quangtri.gov.vn
Lê Chí Lợi Phó trưởng Ban   0914092618  
Trần Nhật Quang Phó trưởng Ban   0905015045  
                                                                               PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ
Nguyễn Thị Bích Thuỷ Trưởng phòng   0915618444  
Lê Vĩnh Huệ Phó trưởng phòng   0905969789  
Thái Văn Dũng Phó trưởng phòng   0888155569  
Lê Quang Thuận Phó trưởng phòng   0947181333  
Hoàng Thị Lê Mai Chuyên viên   0915075363  
Trần Ngọc Hoài Chuyên viên   0905890368  
Đỗ Trung Đức Chuyên viên   0946872357  
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Chuyên viên   0983585171  
Trương Tuấn Thành Chuyên viên   0941391392  
                                                                              PHÒNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
Võ Đình Thiện Trưởng phòng   0945793726  
Nguyễn Phương Hoạt Phó Trưởng phòng   0919405136  
Phạm Thị Thu Hà Chuyên viên   0935180111  
Đoàn Thị Mai Duyến Chuyên viên   0915068373  
Trương Thị Hoài Thơm Chuyên viên   0935021084  
                                                                        PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - TỔNG HỢP
Hồ Ngọc Ánh Trưởng phòng   0914720368  
Lê Thị Hường Phó Trưởng phòng   0982920027  
Hồ Trung Phó Trưởng phòng   0905056324  
Hồ Thị Tuyến Phó Trưởng phòng   0914327339  
Nguyễn Đăng Dương Chuyên viên   0914763121  
Nguyễn Trọng Duỳ Chuyên viên   0913485076  
Nguyễn Thị Kim Anh Văn thư   0935016026  

 

Các tin khác