Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị

9:16, Thứ Tư, 19-2-2020

Trụ sở: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.
Số máy trực trong giờ:      0233 3.855.328
Số máy trực ngoài giờ:     0233 3.855.328;
Số máy Fax:                   0233 3.851.025
 

STT TÊN ĐƠN VỊ - CÁ NHÂN SỬ DỤNG CHỨC VỤ SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN NHÀ RIÊNG
DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VIỆN
1 Phạm Văn Cần Viện trưởng 3.852459 0905069595
2 Trần Hữu Ân Phó Viện trưởng 3.576767
0905217389
3 Hà Quảng Hưng Phó Viện trưởng 3.564779
0915316979
4 Lê Thị Hồng Đào Phó Viện trưởng 3.822686
0905330595
VĂN PHÒNG
1 Trần Thị Hà Chánh Văn phòng 3.855461
0903561696
2 Trần Văn Dũng Phó Chánh VP 3.520299 0905281559
3      Nguyễn Thị Thu Hương Phó CVP-KTT 3553920 0919451568
  PHÒNG 3
4 Phạm Vũ Ngọc Quang
 
Trưởng phòng 3.561365 0983205973
 
5 Nguyễn Văn Thắng Phó phòng  
 
0943363559
6 PHÒNG 1
7 Lê Bảo Vân
 
Trưởng phòng 3.855328 0905136159
8 Trần Cúc Phương Phó phòng   01237.050.677
9 PHÒNG 7
10 Nguyễn Trường Trưởng phòng 3.855327 0915 360 469
11 Trần Thị Lệ Trưởng phòng   0944048333
12 PHÒNG 8
13 Lê Văn Sum Trưởng phòng 3.856075 0982.063.171
15 PHÒNG 9
16 Lê Văn Sâm Phụ trách phòng 3.856007 0915003120
17 PHÒNG 12
18 Thái Thị Phương Lan Trưởng phòng   0903515469
 
19 PHÒNG 15
20  Trần Đình Dũng Trưởng phòng 3852453 0905227324
21 Lê Văn Vũ Phó phòng - 0975949245
22 PHÒNG 11
23 Hồ Xuân Hải Trưởng phòng 3.853901 0987.441.445
 
24 PHÒNG 10
25 Đặng Thị Thanh Hoằng Phó phòng 3.575 656 0942777018
 
27 PHÒNG TKTP-CNTT
28        
30 Thái Thị Lan Phụ trách phòng   0905 234 963
  VIỆN KỂM SÁT HUYỆN VĨNH LINH
32 Lê Hồng Sinh VT- Vĩnh Linh 3820073 0944426706
35 Võ Thị Hương PVT- Vĩnh Linh 3623638 0913429572
36 VIỆN KỂM SÁT HUYỆN GIO LINH
38 Lê Thanh Tùng VT- Gio Linh 3.825855 0915359156
39 Nguyễn Hữu Lân PVT- Gio Linh   0934773929
40 VIỆN KỂM SÁT THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
41 Dương Xuân Sanh VT- TP Đông Hà 3859072 0905.009.919
42 Trương Công Hữu PVT-TPĐông Hà 3555439 0941.009.777
43 Đặng Hưng Tuyền PVT-TPĐông Hà 3584868 0533.550.245
0913.084.333
44 VIỆN KỂM SÁT HUYỆN TRIỆU PHONG
45 Nguyễn Chiến VT-Triệu Phong 3.828.063
 
0982.280.939
 
46 Thái Thị Thanh Thủy PVT- Triệu Phong   01255137500
47 VIỆN KỂM SÁT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
48 Lê Bá Vẻ VT-TX Quảng Trị 3 661 924 0912 271 946
49 Nguyễn Thị Thu Hà PVT- TX Quảng Trị 0536.516.411 0914 050 225
50 VIỆN KỂM SÁT HUYỆN HẢI LĂNG
51 Nguyễn Bá Sự VT- Hải Lăng 3 673 359 0935653555
52 Hồ Xuân Bằng PVT- Hải Lăng   0915 036 529
53 VIỆN KỂM SÁT HUYỆN CAM LỘ
54 Lê Huy Hoàn VT- Cam Lộ 3871667

 
0913845027
 
55 Nguyễn Thị Thuỷ PVT- Cam Lộ   0984487974
 
56 VIỆN KỂM SÁT HUYỆN ĐAKRÔNG
57 Lê Đức Thành VT- Đakrông 3.886797 3.886226
0983096201
58 Trần Viết Thông PVT- Đakrông   3.880897
0914127252
59 VIỆN KỂM SÁT HUYỆN HƯỚNG HÓA
60 Dương Đang Lan VT- Hướng Hóa 3605595 0905005889
61 Ngô Thị Trâm PVT- Hướng Hóa   0935599807
62 Nguyễn Văn Thuận PVT- Hướng Hóa   0919896757

Các tin khác