Thông báo mời đơn vị tư vấn tham gia lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị

17:5, Thứ Sáu, 1-3-2024

Xem chi tiết tại file đính kèm

    

Các tin khác