Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Trị năm 2021

9:2, Thứ Sáu, 26-3-2021

Với mục đích nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình, ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Theo kế hoạch, Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Quảng Trị năm 2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên” được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2021 trên phạm vi toàn tỉnh.

Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Quảng Trị năm 2021 triển khai một số nội dung: Tổ chức các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ gắn với chủ đề của Tháng hành động; các hoạt động thanh kiểm tra về ATVSLĐ;  tổ chức các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như:  Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trong khu vực sản xuất, công trụ sở doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào nội quy, quy trình làm việc và hướng dẫn cho người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; thành lập mới, kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên...

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 phải đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở; bảo đảm yêu cầu phòng, chống COVID-19 theo quy định nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác