Tăng cường các biện pháp cấp bách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng

18:12, Thứ Hai, 26-4-2021

Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1479/UBND-TN gửi UBMTTQVN tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.

Trong những năm qua công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng; ý thức trách nhiệm của chủ rừng và quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên; các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng từ tỉnh đến cơ sở được triển khai một cách đồng bộ, chủ động quyết liệt. Diện tích, chất lượng rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai cuối năm 2020, đời sống người dân ở nhiều vùng gặp khó khăn, nhu cầu sửa chữa nhà cửa, đất sản xuất tăng cao, tình trạng phá rừng, xâm lấn, khai thác rừng tự nhiên trái phép nhiều nơi diễn biến khá phức tạp, có chiều hướng gia tăng ở các khu vực biên giới; đặc biệt có tình trạng người dân ngoại tỉnh đến cấu kết với dân địa phương để khai thác rừng tự nhiên trái pháp luật.

Để chủ động triển khai và tăng cường các biện pháp cấp bách đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; giảm thiểu thiệt hại do các hành vi xâm hại gây ra; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương, xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4650/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo các lực lượng, cơ quan chức năng trên địa bàn, đặc biệt là Công an, Quân sự - Biên phòng - Kiểm lâm tổ chức truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng, khai thác rừng trái phép, nhất là các vùng giáp ranh; tập trung xác định; truy quét, xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, xâm lấn rừng và khai thác rừng trái phép; điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật. Đối với những vùng trọng điểm giáp ranh giữa các tỉnh, vùng biên giới có nguy cơ cao về khai thác trái phép cần chủ động thành lập các Tổ/ Chốt liên ngành nhằm ngăn chặn hiệu quả, triệt để các đối tượng lợi dụng vào rừng để khai thác trái phép lâm sản.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lâm nghiệp bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng.

Quan tâm huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập theo hướng bền vững.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tham mưu UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng từ cơ sở; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các vùng giáp ranh, địa bàn có diễn biến phức tạp về tình hình xâm lấn, phá rừng, khai thác rừng trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo các chủ rừng là BQL rừng phòng hộ, đặc dụng và các Công ty Lâm nghiệp chủ động tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm soát tình trạng người dân xâm lấn, phá rừng, khai thác rừng trái phép trong phạm vi quản lý của mình. Chủ động có phương án quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả trên diện tích được giao quản lý, chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, gây mất rừng.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng mất rừng, khai thác rừng trái phép mà không kịp thời phát hiện xử lý. Đồng thời, khen thưởng, động viên các lực lượng, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các hành vi xâm hại rừng.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

Chỉ đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng Biên phòng tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại rừng, giải quyết dứt điểm tình trạng người dân ngoại tỉnh đến khai thác rừng tự nhiên trái phép; tổ chức truy quét, đẩy đuổi các tổ chức, cá nhân xâm hại rừng trái phép, đặc biệt là rừng tự nhiên ở các khu vực giáp ranh. Thực hiện tốt quy chế phối kết hợp với các đơn vị, lực lượng có chức năng để làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, thực hiện tốt các hoạt động điều tra, truy tố, đưa ra xét xử lưu động tại địa phương để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung đối với các vụ án vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động giao khoán bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng đặc dụng, rừng trồng phòng hộ và các hoạt động tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân xâm hại rừng tự nhiên trong kế hoạch năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và các ngành liên quan tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các Sở, ban ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh: Phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền đến nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác