Triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

16:36, Thứ Sáu, 2-4-2021

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1113/UBND-NC gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả một số công việc sau đây:

Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thông pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các văn bản có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, thời gian và đúng quy định của pháp luật hiện hành về nội dung và trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình ban hành văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát các nội dung được luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước giao quy định chi tiết để kịp thời lập danh mục văn bản quy định chi tiết và tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết, đồng thời đề xuất giải pháp để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó.

Nâng cao chất lượng của văn bản thẩm định và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các pháp luật không rõ ràng, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây quy định của khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 2025. Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm không có các quy định mới không cần thiết, trái với quy định hiện hành, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Kịp thời phản ánh, kiến nghị với các Bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Nghiên cứu góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến.

 Bảo đảm về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ. Theo đó các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/5/2021 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng và trước ngày 25/11/2021 đối với báo cáo năm, để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định (xem chi tiết).

Hồng Hà

 

 

Các tin khác