Cho phép Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Anh gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Cửa Việt

10:1, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Anh gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Một góc thị trấn Cửa Việt (www.quangtri.gov.vn)

Theo đó, cho phép Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Anh gia hạn sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày ban hành quyết định đối với khu đất có diện tích 11.806,0 m2 đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 và Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 để hoàn thành các hạng mục còn lại đối với dự án Trung tâm nghỉ dưỡng và Du lịch giải trí Hoàng Anh tại thị trấn Cửa Việt.

Lý do gia hạn: Việc sử dụng đất để thực hiện dự án của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Anh chậm tiến độ và được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điểm c, d và đ khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Anh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện... (chi tiết văn bản)

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.