Cho phép Công ty TNHH MTV Du lịch Hữu Nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án

14:5, Thứ Năm, 27-10-2022

Ảnh minh họa (một góc thành phố Đông Hà, ảnh: www.quangtri.gov.vn)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định cho phép Công ty TNHH MTV Du lịch Hữu Nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định gia hạn) đối với khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 để thực hiện hoàn thành dự án Trung tâm Thương mại Nam Đông Hà tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà do việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Du lịch Hữu Nghị chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013; khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Du lịch Hữu Nghị có trách nhiệm nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn theo quy định của pháp luật; làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định…

Hết thời hạn được gia hạn tiến độ sử dụng đất (trường hợp Công ty TNHH MTV Du lịch Hữu Nghị được điều chỉnh tiến độ đầu tư) mà Công ty chưa hoàn thành dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định và Công ty không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất. Trường hợp dự án của Công ty bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư thì việc cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định này nhằm để Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc… (Chi tiết Quyết định số 2680/QĐ-UBND).

Các tin khác