Công bố Danh mục TTHC ban hành mới; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 

14:28, Thứ Hai, 5-7-2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 công bố kèm 08 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và 08 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, trong 08 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành có 07 thủ tục hành chính Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân gồm: Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế; Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế; Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế; Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế); 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ là Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh).

08 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị là: Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế); Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế; Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ..

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác