Kho bạc Nhà nước

9:39, Thứ Ba, 18-2-2020

- Địa chỉ: 43 Hùng Vương - TP Đông Hà Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3556019
- Fax: 0233 3858992

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Thị Hương Giám đốc 0233 3852438 0914064832  
Nguyễn Thị Dung Phó Giám đốc 0233 3525259 0914092529  
Võ Trung Dũng Phó Giám đốc 0233 3520678 0914009385  
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Hoàng Hải Hà Trưởng phòng 0233 3552299 0905810456  
PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA
Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng phòng 0233 3853640 0914222565  
PHÒNG KIỂM SOÁT CHI
Bùi Văn Anh Trưởng phòng 0233 3551791 0913725810  
VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Kim Huế Trưởng phòng 0233 3852464 0917336125  
Lương Anh Đức Phó Trưởng phòng 0233 3523189 0984270555  
Hoàng Thị Châu Long Phó CVP 0233 852 347    
PHÒNG TÀI VỤ
Lê Thị Hồng Thủy Trưởng phòng 0233 3552377 0982141233  
Hoàng Thị Hiền Phó Trưởng phòng      

Các tin khác