Trang bị phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

9:18, Thứ Năm, 30-6-2022

          Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Ðây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Chính vì vậy, ngày 30/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trong đó giao trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án Nhân dân Tối cao, UBND cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu này.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là tập hợp thông tin về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng, cập nhật và duy trì thống nhất trong toàn quốc nhằm cung cấp chính xác, kịp thời yêu cầu của các cơ quan nhà nước phục vụ cho việc xác định tái phạm trong xử lý vi phạm hành chính, là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự và phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

          Đối với ngành Tư pháp tỉnh Quảng Trị, thời gian qua việc tiếp nhận và theo dõi hồ sơ, số lượng hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công để thống kê, báo cáo nên tính thống nhất về thành phần hồ sơ và cách thức lập hồ sơ chưa đầy đủ, chưa cập nhật đầy đủ các biểu mẫu và văn bản mới dẫn đến hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều, tính pháp lý của hồ sơ chưa cao… Để khắc phục những khó khăn trên, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã có Tờ trình số 601/TTr-STP ngày 25/11/2021 gửi UBND tỉnh về việc xin chủ trương hoạt động đầu tư “Trang bị phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính”. Mục đích của việc xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính nhằm quản lý và theo dõi việc xử lý biên bản vi phạm hành chính dựa trên các căn cứ và các điều luật; theo dõi được việc ra quyết định xử lý vi phạm và tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Phần mềm sẽ giúp các cơ quan quản lý theo dõi được tang vật, tài sản tạm giữ và tình hình thực hiện quyết định cũng như theo dõi được đối tượng vi phạm hành chính và số lần vi phạm của đối tượng. Đồng thời, phần mềm sẽ tổng hợp được thông tin từ nhiều nguồn ra quyết định xử lý vi phạm; tra cứu, truy tìm, theo dõi và kết xuất các văn bản đã được ban hành trong quá trình xử lý hồ sơ vi phạm. Các dữ liệu trên phần mềm sẽ được cập nhật, tổng hợp, báo cáo tại các cấp UBND xã, UBND huyện, UBND tỉnh và hình thành nên cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính từ cấp xã/phường đến tỉnh/thành phố.

           Sau 8 năm triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (từ năm 2013 đến nay), có thể thấy công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả tích cực góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đấu tranh kịp thời có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính tại địa phương trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục rà soát, đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính; tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính thì việc trang bị phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và cần được triển khai kịp thời.

Các tin khác