Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

8:5, Thứ Sáu, 9-7-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2718/UBND-NN ngày 1/7/2021 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.

Để chủ động trong công tác PCCC rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 1/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1944/UBND-TN ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về PCCC rừng; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCC rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCC rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ động kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra, canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

Xây dựng phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiếm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng việc đốt lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trực thuộc phối hợp các địa phương, các ngành có liên quan thực hiện tốt hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu địa phương, đơn vị chủ rừng nếu để xảy ra chảy rừng sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Các địa phương, đơn vị kịp thời đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp để báo cáo theo quy định (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác