Công ty Điện lực Quảng Trị

10:47, Thứ Năm, 11-1-2024

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
I Lãnh đạo đơn vị
1 Phan Văn Vĩnh Giám đốc   0966000666  
2 Nguyễn Đăng Phi Phó Giám đốc   0963021777  
3 Trần Quang Đông Phó Giám đốc   0963337777  
4 Lê Anh Trung Phó Giám đốc   0963515789  
II Văn phòng
1 Trương Đình Võ Quan Chánh Văn Phòng   0963011555  
2 Văn thư   02332220234    
III Các phòng, ban
  Phòng Kế hoạch và vật tư
1 Nguyễn Hữu Lâm TP. KH&VT   0963965569  
  Phòng tổ chức và nhân sự
2 Trịnh Thị Ninh TP.TC&NS   0963223555  
  Phòng Kỹ thuật
3 Nguyễn Thắng TP. Kỹ Thuật   0963252555  
  Phòng Tài chính kế toán
4 Trần Quốc Tuấn Kế Toán Trưởng   0963517555  
  Phòng thanh tra bảo vệ và pháp Chế
5 Nguyễn Văn Thỏa TP.TTBV&PC   0968899695  
  Phòng kinh doanh
6 Nguyễn Minh Luận TP. Kinh Doanh   0963557799  
  Phòng an toàn
7 Trần Văn Cường TP.An Toàn   0963064864  
  Phòng quản lý đầu tư
8 Nguyễn Viết Thủy TP. QLĐT   0963757767  
  Phòng điều độ
9 Nguyễn Tất Chiến TP. Điều Độ   0963665777  
  Phòng viễn thông và công nghệ thông tin
10 Nguyễn Văn Tài TP. VT&CNTT   0901936789  
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
11 Lê Quận Hoàng TB.QLDA   0914020568  
  Đội sửa chữa nóng lưới điện
12 Lê Văn Thắng Đội phó SCNLĐ   0977066237  
IV Các đơn vị trực thuộc
  Điện lực Đông Hà
1 Trương Văn Thắng GĐ. ĐL Đông Hà   0963046047  
  Điện lực Cam Lộ
2 Mai Văn Lợi GĐ. ĐL Cam Lộ   0963011369  
  Điện lực ĐaKarông
3 Mai Phương GĐ. ĐL Đakarông   0963646777  
  Điện lực Khe Sanh
4 Phan Gia Dương GĐ. ĐL Khe Sanh   0962003333  
  Điện lực Gio Linh
5 Trần Hữu Chiến GĐ. ĐL Gio Linh   0963095999  
  Điện lực Vĩnh Linh
6 Phan Thành Vinh GĐ. ĐL Vĩnh Linh   0963251205  
  Điện lực Triệu Phong
7 Trần Đình Mậu GĐ.ĐLTriệu Phong   0966877888  
  Điện lực Thành Cổ
8 Phan Hồng Cẩm GĐ. ĐL Thành Cổ   0966600906  
  Điện lực Hải Lăng
9 Trần Ngọc Sơn GĐ. ĐL Hải Lăng   0911789377  
  Đội QLVHLĐCT
10 Nguyễn Hải Nam ĐT.ĐQLVH LĐCT 110kV   0963485725  
  Trạm điện Cồn Cỏ
11 Nguyễn Thanh Bình     0914319333  

Các tin khác