Tăng cường công tác thi hành các bản án hành chính

20:10, Thứ Tư, 14-7-2021

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2950/UBND-NC gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác thi hành các bản án hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/ 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành thi hành án hành chính ở địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Thường xuyên rà soát, tổ chức thi hành nghiêm túc, dứt điểm các bản án của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành; đối với những bản án có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp luật thi hành án hành chính; xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật thi hành án hành chính theo quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật khác có liên quan.

Nâng cao chất lượng, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện như đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm hành chính; chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời các sai phạm trong việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị, giải quyết dứt điểm những vướng mắc của công dân, tổ chức đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền trong bộ máy hành chính nhà nước.

Giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý công tác thi hành án hành chính quy định tại Điều 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý công tác thi hành án hành chính theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quản lý công tác thi hành án hành chính ở địa phương mình (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác