Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:52, Thứ Sáu, 16-7-2021

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật Thanh niên trên phạm vi toàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về Luật Thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành Luật.

Kế hoạch triển khai một số nội dung: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên; tổ chức tập huấn về các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết Luật Thanh niên; xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên và tổ chức triển khai các chính sách đối với thanh niên; tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết Luật Thanh niên (xem chi tiết).

Hồng Hà


 

Các tin khác